Dla Rodzica i Ucznia

Oferta edukacyjna

Umiemy uczyć - Mamy w tym 19 lat doświadczenia. Nasi uczniowie osiągnęli na egzaminie ósmoklasisty wynik plasujący nas w 9 staninie wyników w całej Polsce z matematyki i języka angielskiego, co oznacza, że należymy do 5 % najlepszych szkół w Polsce. Z języka polskiego uplasowaliśmy się w 8 staninie, co oznacza, że należymy do 11 % najlepszych szkół z tego przedmiotu.

 • Język polski: 76,5%, (wynik ogólnopolski to 63%)
 •  
 • Matematyka: 73,5 % (wynik ogólnopolski to 45%)
 •  
 • Język angielski: 87,5% (wynik ogólnopolski to 59%)
 •  
 • Podobnie nasze wyniki poprzedniego sprawdzianu szóstoklasisty były jednymi z najlepszych wśród szkół w Polsce.

Umiemy budować relacje i uczyć kompetencji społecznych oraz osobistych opartych na szacunku, rozwiązywaniu problemów, umiejętności wnoszenia wkładu i poczucia bycia ważnym.

 • W pracy z klasą realizujemy program i idee Pozytywnej Dyscypliny, która poprawia atmosferę między dziećmi, pomagając im rozwiązywać bieżące trudności i czuć się dobrze w miejscu, gdzie spędzają tyle czasu. Dodatkowa godzina wychowawcza pozwala na realizację programu oraz budowania kompetencji społecznych i osobistych.
 •  
 • Podchodzimy do każdego indywidualnie, w naszej szkole znajdziesz specjalistyczną pomoc psychologiczną, logopedyczną i terapeutyczną.
 •  
 • W indywidualnej pracy wychowawczej pracujemy metodą Tutoringu Szkolnego - każdy uczeń od IV klasy wybiera sobie zaufanego nauczyciela, z którym buduje relację, pracuje z nim, spotyka się regularnie i wyznacza sobie cele, np edukacyjne czy rozwojowe.
 • Tutor spotyka się również z Rodzicami i wspólnie omawiają rozwój ucznia.
 •  
 • W naszej szkole o problemach rozmawiamy i szukamy najlepszych dla wszystkich rozwiązań.
 •  
 • Uczniowie korzystają z telefonów komórkowych zgodnie ze szkolnym regulaminem  – na przerwach uczniowie spędzają czas razem, budując  wzajemne relacje – smartfony są używane tylko w jasno określonych sytuacjach, podczas lekcji
 •  
 • W naszej szkole panuje ciepła i przyjazna atmosfera – podkreślają to wszyscy - Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele

Rozszerzamy program nauczania

 • W klasach I-III uczniowie mają 29 godzin w tygodniu zajęć obowiązkowych (o 45% więcej niż w szkołach publicznych), w tym:
 •  
  • 18 godzin w tygodniu edukacji wczesnoszkolnej z 1 nauczycielem (w tym 2 godziny dzielone na małe grupy, umożliwiające pracę wyrównawczą i pracę nad talentami);
  •  
  • 6 godz. tygodniowo języka angielskiego (w tym 2 godziny dzielone w małych grupach)
  •  
  • 3 godziny wychowania fizycznego
  •  
  • 1 godzina muzyki
  •  
  • 1 godzina zajęć komputerowych (każdego dnia uczniowie pracują z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych)
  •  
  • 2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką wolę
  •  
 • W klasach IV-VIII mamy średnio o 25 % więcej lekcji w tygodniu w porównaniu z typową szkołą – przeznaczamy więcej czasu na realizację tego samego materiału.
 •  
  • Od klasy IV mamy 6 godz. tygodniowo języka angielskiego w małych grupach (2 razy więcej w porównaniu ze szkołami publicznymi)
  •  
  • Od klasy IV prowadzimy drugi język nowożytny – język hiszpański, 2 godz. w tygodniu, w małych grupach (w szkołach publicznych dopiero od klasy VII)
  •  
  • Od klasy IV mamy 2 godziny więcej matematyki i 1 godzinę więcej języka polskiego niż w szkołach publicznych (dodatkowo jedna z tych godzin dzielona jest na 2 mniejsze grupy – praca z uczniami zdolnymi i potrzebującymi wsparcia)
  •  
  • Siódma i ósma klasa – możliwość rozszerzenia matematyki, w praktyce oznacza to, że klasa podzielona jest na 2 części i pracuje równolegle na dwóch poziomach – podstawowym oraz rozszerzonym z 2 nauczycielami; poziom rozszerzony podejmują uczniowie, którzy w dalszych etapach edukacyjnych chcą rozwijać swoje pasje matematyczne
  •  
  • W klasach siódmej i ósmej uczniowie uczestniczą w profilu przedmiotowym z wybranego 1 przedmiotu, z którego, poza podstawowymi przedmiotami, będą pisać egzamin 
  •  
  • 2 godz. religii dla uczniów, których rodzice deklarują taką wolę

Pracujemy metodami aktywizującymi uczniów, ważna jest wiedza a nie ocena

 • Pracujemy stosując metody Oceniania Kształtującego, gdzie ważny jest cel lekcji oraz informacja zwrotna podsumowująca 45 minut pracy; uczniowie dostają dokładne wytyczne co będzie sprawdzane podczas pracy klasowej (kryteria sukcesu)
 •  
 • Prace domowe zadawane są z głową – z wyprzedzeniem, nie z każdego przedmiotu, są też prace nieobowiązkowe
 •  
 • Prace klasowe można poprawiać, jest na to przeznaczona jedna godzina w tygodniu

Kształtujemy kompetencje obywatelskie i aktywizujemy uczniów

 • Mamy różne sekcje uczniowskie – wolontarystyczna, dekoratorska, ekologiczna, muzyczna czy organizatorska, w ramach których uczniowie podejmują bardzo różne działania na rzecz społeczności szkolnej i nie tylko,
 •  
 • Podejmujemy inicjatywy klasowe – np. zbiórka klasy na akcję charytatywną, na nowy stół do piłkarzyków dla szkoły lub na wycieczkę klasową,
 •  
 • Podejmujemy inicjatywy wynikające z indywidualnej pracy z tutorem, np. ogródek szkolny

Opiekujemy się i dbamy o bezpieczeństwo:

 • Bezpieczny zamknięty teren dostosowany do uczniów szkoły podstawowej
 •  
 • Świetlica działa w godzinach 7.00-18.00
 •  
 • Budujemy relacje oparte na zaufaniu i szacunku

Rozwijamy pasje i zainteresowania

 • Bogata oferta zajęć dodatkowych, część z nich mieści się w regularnej opłacie za szkołę
 •  
 • Wśród zajęć dodatkowych mamy - zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, informatyczne, muzyczne, koła przedmiotowe, zajęcia profilowe w starszych klasach

Ważne są Dzieci

 • Traktujemy je podmiotowo, szkoła jest miejscem, w którym mają czuć się dobrze i bezpiecznie
 •  
 • Słuchamy dzieci i obdarzamy takim samym szacunkiem jak dorosłych, stawiając jednocześnie jasne granice

Ważni są Rodzice

 • Współdziałamy z Rodzicami w wychowaniu i kształtowaniu osobowości uczniów
 •  
 • Rezerwujemy czas na spotkania indywidualne z Rodzicami
 •  
 • Stale pracujemy nad formą komunikacji – comiesięczny newsletter z życia szkoły, ankieta podsumowująca rok szkolny, sprawnie funkcjonujący sekretariat, budowanie oferty zajęć dodatkowych na podstawie ankiet dla rodziców
 •  
 • Prężnie działająca Rada Rodziców
 •  
 • Trzy razy w roku mamy integracyjne spotkania całej społeczności szkolnej - Jesienny Rajd Rowerowy i piknik, Zimowe Spotkanie Świąteczne i Dzień Talentów w maju połączony z piknikiem.

Ważni są Nauczyciele

 • Regularnie poświęcamy czas na wymianę wzajemnych doświadczeń z pracy z naszymi uczniami w zespołach nauczycielskich i radach pedagogicznych
 •  
 • Stale się szkolimy
 •  
 • Lubimy się i dbamy o wzajemne relacje
Copyright © 2012 Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku